Ny midlertidig lov giver udvidet mulighed for refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge samt sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende.

For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af coronavirus, har Folketinget vedtaget et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19.

Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden). Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Hvem er omfattet af de nye regler 

Den 13. marts fremsatte Beskæftigelsesministeren forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (L135). Lovforslaget blev vedtaget den 17. marts.

De nye regler har betydning for private og offentlige arbejdsgivere samt selvstændigt erhvervsdrivende.

Private og offentlige arbejdsgivere

Efter de normalt gældende regler har arbejdsgivere som udgangspunkt først ret til sygedagpengerefusion fra staten efter de første 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden).

Med de nye regler får alle arbejdsgivere ret til at få refusion fra kommunen i arbejdsgiverperioden, hvis lønmodtagers uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom skyldes coronavirus. For det andet får arbejdsgiverne ret til at få refusion for den periode, hvor en lønmodtager ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med coronavirus, selvom sygedagpengelovens almindelige krav om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom ikke er opfyldt. Lovens øvrige krav ændres ikke.

Da sundhedsvæsnet ikke ønskes belastet af lægeerklæringer m.v., må den sygemeldte som udgangspunkt derfor på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes coronavirus. En sådan erklæring kan fremsøges ved at google ”tro og love-erklæring sygedagpenge coronavirus”.

Selvstændigt erhvervsdrivende

 Efter de normalt gældende regler har selvstændige erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke ret til sygedagpenge for de første 2 ugers fravær (egenperioden).

Med de nye regler får selvstændige erhvervsdrivende ret til at få sygedagpenge i egenperioden, hvis de er uarbejdsdygtige på grund af coronavirus. For det andet får de selvstændige erhvervsdrivende ret til at få sygedagpenge for den periode, hvor de ikke kan varetage deres arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med coronavirus, selvom de ikke opfylder sygedagpengelovens almindelige krav om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Lovens øvrige krav ændres ikke.

Da sundhedsvæsnet ikke ønskes belastet af lægeerklæringer m.v., må den sygemeldte som udgangspunkt derfor på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at sygefraværet skyldes coronavirus. En sådan erklæring kan fremsøges ved at google ”tro og love-erklæring sygedagpenge coronavirus”.