Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarkedREVIDERET

Spørgsmål og svar om midlertidig lønkompensationsordning til virksomhederne for fyringstruede lønmodtagere.

Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid-19, og som derfor står over for at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Virksomhederne kan ikke få dækket de samme udgifter flere gange fra de forskellige støtteordninger indført som følge af coronavirus/covid-19.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Der tages fortsat forbehold for, at der kan ske enkelte justeringer i vilkårene for lønkompensationsordningen. Vi holder informationen her på siden opdateret.

 • Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.
 • Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 • Der forventes åbnet for ansøgninger onsdag 25/3-2020

Spørgsmål og svar

 • Hvor meget skal medarbejderne have i løn i perioden?

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, selv om de måtte være økonomisk hårdt ramt af coronavirus/covid-19.

 • Hvor meget kan min virksomhed få i kompensation?
  • For fastansatte: Lønkompensationen udgør 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.
  • For timelønnede: Lønkompensationen udgør 90 %, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være fuldtidsansat for at få kompensation.

 • Er jeg omfattet af ordningen, hvis jeg kun har én ansat?

Ja, hvis du eksempelvis har én ansat, svarer det til 100 % af medarbejderstaben, og du er derfor omfattet af ordningen.

Som virksomhedsejer uden ansatte i virksomheden er du ikke selv omfattet af ordningen – også selv om du får løn fra virksomheden.

 • Har virksomhedsform eller branche nogen betydning?

Nej, alle virksomheder, der i øvrigt opfylder kriterierne, kan ansøge om kompensation uanset virksomhedsform og branche.

Det gælder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.

 • Gælder ordningen også deltidsansatte?

Ja, lønkompensationen udregnes som 75 % af de samlede lønudgifter til de berørte medarbejdere.

Hvis du har deltidsansatte, vil deres løn blot indgå i de samlede beregninger.

 • Gælder ordningen også løsarbejdere?

Nej, ordningen dækker ikke løst ansatte, dvs. medarbejdere, der lejlighedsvist ansættes på dag-/timebasis, men hvor der ikke er aftalt en ansættelse på over 2 dage.

 • Kan medarbejderen arbejde i kompensationsperioden?

Nej, de fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i kompensationsperioden med fuld løn.

Samtidig vil det være en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

 • Skal medarbejderen anvende ferie i lønkompensationsperioden?

Ja, den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden.

Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage.

 • Skal min medarbejder have pension i lønkompensationsperioden?

Ja, medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, for at virksomheden kan opnå lønkompensation.

Dette inkluderer pension mv., som er en del af den faste løn på måneds- eller timebasis.

 • Hvilken dokumentation skal jeg have klar, når jeg ansøger?

Når du ansøger, skal du angive følgende i ansøgningen:

 1. Andel af medarbejdere, der skal hjemsendes (mindst 30 % eller min. 50 medarbejdere).
 2. CPR-nummer, løn og beskæftigelsesgrad (er medarbejderen fuldtids- eller deltidsansat) pr. medarbejder.
 3. Periode, der ønskes kompensation for, samt begrundelse herfor, fx arbejdsmangel.
 4. Tro- og loveerklæring fra ledelsen på, at oplysningerne er korrekte.

Herefter får du udbetalt kompensation hurtigst muligt.

 • Hvilken dokumentation skal jeg have klar, når coronavirus/covid-19-krisen slutter?

På den anden side af coronavirus/covid-19-krisen skal der indsendes dokumentation for, at ordningen blev udnyttet.

Det betyder, at virksomheden, når kompensationsperioden er udløbet, skal dokumentere, at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode. Medarbejderne skal være ansat før den 9. marts 2020. Såfremt du har en faglig repræsentant ansat, skal der i dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har været hjemsendt uden arbejde.

Dokumentationen skal ske med revisorbistand.

 • Kan jeg få kompensation for medarbejdere, der ikke er medlem af en fagforening?

Ja, du kan godt få kompensation for medarbejdere, der ikke er organiseret i en fagforening.

Kompensation forudsætter i alle tilfælde, at de pågældende medarbejdere hjemsendes med fuld løn i kompensationsperioden.

 • Hvornår kan jeg ansøge om midlertidig lønkompensation?

Der forventes åbnet for ansøgninger onsdag 25/3-2020.