Regeringen og Folketingets partier vil sikre kompensation til udsatte virksomheder der står med faste omkostninger samtidig med at deres omsætning er reduceret kraftigt. Præcisering af kriterier for kompensation for faste omkostninger.

SMV

I går gik regeringen ud med en hjælpepakke til de selvstændige erhvervsdrivende der skal dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.

Nu er kriterierne for at opnå kompensation blevet forhandlet på plads mellem Folketingets partier.

Afgrænsning af ordningen
Der lægges op til en ordning, hvor virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder eksempelvis husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter i en periode (eksempelvis leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Der lægges konkret op til, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

* 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

* 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

* 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Principper for midlertidig kompensationsordning for faste udgifter mv. 

 * Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

* Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)

* Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.

* Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt

* Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

Erhvervsdrivende, som ved bekendtgørelse er påbudt fuldt lukket, vil i denne periode blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de faste udgifter.

Krav til dokumentation

Virksomheden skal sende en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra 9. marts til 9. juni som følge af COVID-19.

Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet.

Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen.

Der gennemføres løbende stikprøvekontrol og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, herefter vil der ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der er tale om en omfattende model og udbetaling til et potentielt meget stort antal virksomheder.

Udbetaling af kompensationen vil derfor indebære et relativt stort element af manuel sagsbehandling i Erhvervsstyrelsen. For at nedbringe administrations- og kontrolomkostningerne i Erhvervsstyrelsen vil administrationen primært være baseret på revisorpåtegnelse af virksomhedernes oplysninger, hvilket medfører udgifter til revisionserklæringer.

Revisorerklæringen vil endvidere reducere risiko for svindel med ordningen.

Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen).

Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Udeståender

Bekendtgørelsen udestår fortsat og der kan forekomme nuancer og detaljer der først fastlægges i denne og som kan have betydning for revisorerklæringen.