Regeringen og Folketingets partier vil sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning. Præcisering af kriterier for omsætningskompensation – REVIDERET

SMV

I går gik regeringen ud med en hjælpepakke til de selvstændige erhvervsdrivende, der oplever en markant omsætningsnedgang som følge af coronakrisen. Nu er kriterierne for at opnå kompensation blevet forhandlet på plads mellem Folketingets partier.

Afgrænsning af målgruppen

Ordningens målgruppe er selvstændige, hvis virksomhed som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve omsætningstab på minimum 30 pct.

Det er en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i en forudgående periode. Den forudgående periode er defineret i nedenstående afsnit.

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden.

Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.

Virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.

Kompensationsberegningen

Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Kompensationen kan maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned. Hvis virksomheden har flere ejere, kan der ydes kompensation pr. CPR-nummer.

Såfremt den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, hæves loftet for den maksimale kompensation med 100 pct., svarende til 46.000 kr.

Kompensationen er skattepligtig.

Begrænsninger

Virksomhederne vil ikke kunne få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.
Tidsperiode

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige vil gælde fra 9. marts til 9. juni 2020.

Virksomhedsejeren kan være omfattet af ordningen i maksimalt tre måneder.

Dokumentationskrav 

For at modtage kompensation er det et krav, at der skal følge en tro- og loverklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab. Virksomhedsejeren skal ligeledes begrunde, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.

Virksomhedsejeren skal efterfølgende dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

Såfremt virksomhedsejeren ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT.

Hvis virksomheden har eksisteret under 6 måneder, skal virksomheden på anden måde godtgøre, at der er tale om et omsætningsfald som følge af COVID-19, f.eks. gennem konteringsoplysninger mv.

Dette vil forventelig ske via en tro-og-loveerklæring, og vil blive fastlagt i den til ordningen tilknyttede bekendtgørelse.

Hvis omsætningen ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal kompensationen samt renter tilbagebetales.

Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.

Udeståender
Bekendtgørelsen udestår fortsat og der kan forekomme nuancer og detaljer der først fastlægges i denne.

Der arbejdes endvidere på den konkrete administrative model.